Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.

Τρίτη, 07 Νοεμβρίου 2023 11:22

Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας

Με την (αρ. πρωτ. 4436/23-06-2023) ενημερωτική επιστολή, που απευθυνόταν προς το σύνολο των σωματείων–μελών μας η ΠΟΕ–ΔΕΥΑ ενημέρωσε για την ανάγκη σύνταξης και κατάρτισης με κανονισμό εργασίας ή με  επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας << Πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία και την αντιμετώπιση και διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών για περιστατικά βίας>>.

Προς τούτο και σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΕ – ΔΕΥΑ συντάχθηκαν ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων κάθε Δ.Ε.Υ.Α. δύο σχέδια τέτοιας Πολιτικής, τα οποία σας έχουν αποσταλεί.

Επειδή οι διατάξεις του ν. 4808/2021 προβλέπουν υποχρεωτικότητα ως προς τη σύνταξη και κατάρτιση μεταξύ του Δ.Σ. εκάστης επιχείρησης και του επιχειρησιακού σωματείου τέτοιου κανονισμού διαμέσω επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας ενώ παράλληλα έχει εκδοθεί και η με αριθμό 80016 (ΦΕΚ Β΄ 4629/01.09.2022) Υ.Α. του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή τροποποιήθηκε πρόσφατα με την με αριθμό 13364 (ΦΕΚ Β΄ 618/09.02.2023) Υ.Α. του αυτού Υπουργού, στην οποία προβλέπονται κυρώσεις για τις περιπτώσεις μη κατάρτισης τέτοιας πολιτικής, παρακαλούμε, όπως προβείτε άμεσα σε ενημέρωση προς τις διοικήσεις των επιχειρήσεων προκειμένου με τη σειρά τους να προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Για ακόμη μία φορά τονίζουμε, ότι η κατάρτιση τέτοιων πολιτικών ενισχύουν την ασφάλεια των εργαζομένων και προάγουν τη διαμόρφωση ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.  

Τα δύο σχέδια πολιτικής για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα της ΠΟΕ-ΔΕΥΑ.